„Spektrum (autyzmu) jest długie i szerokie, i wszyscy się na nim znajdujemy. Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć, ile mamy ze sobą wspólnego”.
Lisa Genova – Kochając syna
STATUT FUNDACJI "PRIMO DIAGNOSIS"

I. Postanowienia ogólne

§ 1


1. Fundacja pod nazwą: Fundacja „PRIMO DIAGNOSIS” zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Fundatora: Anna Kościańska, Anna Banasiak aktem notarialnym Rep. A. numer 44/2016, sporządzonym przez notariusza Sylwię Przedzińską, w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie, ul. Generała Jana Dąbrowskiego 30 lok. 2 w dniu 14.04.2016 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego i niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Częstochowa.
2.Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe placówki terenowe. Mogą mieć one osobowość prawną.

§ 3

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

1.
Fundacja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników tej nazwy w językach obcych.
2.
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, instytucjom, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji
 
II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

1. Głównym celem Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z ASD i ich
rodzinom.
2. Cel ten Fundacja realizuje poprzez:

1) badania przesiewowe, wczesne diagnozowanie dzieci w kierunku autystycznego spektrum zaburzeń ASD;
2) inicjowanie i organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz oddziaływań terapeutycznych indywidualnych i grupowych dla osób z ASD;
3) poradnictwo i wsparcie dla rodzin osób z ASD;
4) upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki ASD poprzez organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, warsztatów metodycznych i szkoleń;
5) prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w tym projektów i programów badawczych własnych, oraz we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi -
popularyzacja wyników badań;
6) organizowanie praktyk studenckich, staży zawodowych i wolontariatu;
7) oprócz własnych przedsięwzięć współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych;
8) działania na rzecz integracji społecznej i zapobiegania wykluczeniu i marginalizowaniu osób z ASD w środowisku lokalnym;

9) pomoc szpitalom i placówkom medycznym;
10) pomoc placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym.

§ 7

1. Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami poprzez prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego:

1) organizowanie i prowadzenie badań przesiewowych, diagnoz klinicznych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z ASD (autystycznego spektrum zaburzeń);
2) oddziaływania terapeutyczne, popularyzację nowatorskich metod i form pracy z osobami z ASD;
3) wspieranie rodzin;
4) wspomaganie aktywności społecznej i zawodowej osób z ASD;
5) organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą;
6) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;
7) prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, w tym sympozjów, konferencji, wykładów, warsztatów, kursów i szkoleń;
8) organizowanie przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej;
9) prowadzenie działań mających na celuzapobieganie wszelkim formom marginalizacji i wykluczenia społecznego osób zASD;
10) organizowanie akcji charytatywnych;
11) realizowanie działań badawczo-naukowychi wydawniczych w zakresie celów statutowych Fundacji;
12) promowanie i upowszechnianie działań, celów Fundacji w środkach masowego przekazu;
13) podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Fundacji.

2. Fundacja może współpracować z wszelkimi osobami i organizacjami, zarówno rządowymi jak i pozarządowymi, krajowymi jaki i zagranicznymi, których zakres działalności zbieżny jest z celami Fundacji.

3.
Do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych, w tym również wolontariuszy.

III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8


1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych), a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek fundacji stanowią także środki pieniężne, rzeczowe i prawne nabyte w toku działalności Fundacji, a w szczególności darowizny, spadki, zapisy, otacje i subwencje oraz granty, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z aktywów Fundacji, odsetki od kwot zdeponowanych w bankach, nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację, nagrody, pożyczki, krajowe i zagraniczne fundusze publiczne, dochody z działalności gospodarczej oraz inne wpływy.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy. Zakres działalności gospodarczej Fundacji określony poszczególnymi pozycjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności zostanie wskazany w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
5. Darczyńca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który w ramachprogramu działań Fundacji przeznacza wniesione środki. 

IV. Władze Fundacji

§ 9


Władzami Fundacji są:

1. Rada Fundacji
2. Zarząd Fundacji

§ 10

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym, kontrolującym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Fundator.
4. Fundator powołuje z grona Rady Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Fundatora.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

1)
dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Fundatora,
2)
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) upływu kadencji,
4) śmierci członka.

§ 11

1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
2. Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej,
związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
2) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 12

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, a zwłaszcza kontrola stanu majątkowego Fundacji,
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
3) wyrażenie zgody na prowadzenie aktywności badawczo-naukowej, diagnostycznej, terapeutycznej, szkoleniowej przez Członków Zarządu Fundacji „Primo Diagnosis”w związku z realizowanymi projektami.

§ 13

1.
Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady.
3.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący, który kieruje jej pracami.

§ 14

1.
Zarząd Fundacji składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na czas nieokreślony przez Fundatora.
2. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Fundatora, które może nastąpić w każdym czasie.
3. Fundator może zostać członkiem Zarządu, w tym Prezesem Zarządu.
4. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

1.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) ustalanie kierunków działań Fundacji,
3) dokonywanie wyboru przedsięwzięć w postaci projektów, grantów realizowanych przez Fundację w celu osiągania jej celów statutowych,
4) uchwalanie regulaminów,
5) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
6) sprawowanie  kontroli nad majątkiem Fundacji,
7) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
8) tworzenie i organizowanie niezbędnych stałych lub doraźnych jednostek i komórek organizacyjnych wraz z nadaniem regulaminu organizacyjnego i określenie zasad i zakresu działania,
9) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do zrzeszeń i innych organizacji,
10) przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i udostępnienie ich do publicznej wiadomości.

2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu są ważne, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa członków.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Członkowie Zarządu mogą swoje funkcje pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy.

§ 16

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

1) Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo
2) Dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie

V. Postanowienia końcowe

§ 17

Zmiany Statutu może dokonać Fundator.

§ 18

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję co do połączenia podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.
3. Likwidację przeprowadza Prezes Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Fundatora, której w okresie likwidacji przysługują uprawnienia Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji przeznaczony zostanie na cele statutowe Fundacji.

§ 20

W przypadku śmierci Fundatora wszystkie kompetencje Fundatora wynikające ze statutu realizuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.


Częstochowa, dnia 14 kwietnia 2016r